Veelgestelde vragen

Voor aanvang werktijd dient de uitzendkracht zich af te melden bij de inlener. Voor 9:00 uur dient de uitzendkracht zich af te melden bij de desbetreffende vestiging van Marnic uitzendbureau. Iedere medewerker van Marnic uitzendbureau ontvangt bij aanvang van zijn werkzaamheden het verzuimprotocol. Dit protocol dient gevolgd te worden bij ziekte.

In artikel 25 van de NBBU CAO is geregeld wanneer een uitzendkracht bij ziekte een uitkering ontvangt.

Wachtdagen zijn geregeld in de NBBU CAO onder artikel 25.

Uitzending met uitzendbeding:
De eerste twee dagen van arbeidsongeschiktheid gelden als wachtdag op grond van de
Ziektewet, waarover de uitzendkracht geen recht op een uitkering heeft.
Van de twee wachtdagen wordt één wachtdag gecompenseerd. Deze compensatie vindt plaats
door een opslag op het feitelijk loon. De hoogte van deze opslag bedraagt 1,16% voor techniek en industrieel
en 0,71% voor administratief

Uitzending zonder uitzendbeding:
De eerste dag van arbeidsongeschiktheid geldt als wachtdag, waarover de uitzendkracht geen
recht op doorbetaling van loon heeft. Hiervoor wordt geen compensatie uitgekeerd.

Kort- en langdurig zorgverlof is wettelijke geregeld in hoofdstuk 5 van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO).

Vanaf 1 januari 2023 is er geen collectieviteitskorting meer mogelijk bij Zilveren Kruis/ Achmea

Marnic uitzendbureau werkt met een verzuimprotocol lees deze aandachtig door.